Забравена парола Регистрация

Как да предпазим живота и имуществото си при използването на отоплителни уреди?

През студените месеци традиционно се отчита повишаване на броя на битовите пожари. Основните причини за този тип произшествия са неправилното ползване на отоплителни и нагревателни уреди и безотговорно боравене с открит огън.

Как да използваме безопасно електрически уреди за отопление?

 • Никога не оставяйте включени уреди без наблюдение;
 • При напускане на дома или офиса още веднъж се убедете, че сте изключили уредите;
 • Не използвайте нестандартни и саморъчно направени такива;
 • Прочетете и стриктно спазвайте инструкциите за експлоатация от производителя;
 • При необходимост от ремонт на електрически уреди и съоръжения се доверявайте само на специалисти;
 • Не използвайте отоплителни уреди с открити реотани;
 • Върху или в близост до електрическите уреди никога не оставяйте горими предмети. Не ги използвайте за сушене на дрехи.;
 • Децата не трябва да имат пряк достъп до електроуредите;
 • Укрепете добре всички отоплителни уреди, поради опасността от обръщане. Последното е особено важно и за безопасността на Вашите близки, ако те са трудноподвижни, възрастни или болни хора. Те са най-рисковата социална група при пожар;
 • Трябва да запомните: При пожар, уреди под напрежение или включени към електрическата мрежа не могат да бъдат гасени или охлаждани с вода! Това може да стане само след изключване на електрическия ток от централното електрическо табло или от етажното такова! Има опасност от токов удар с фатални последици!

Как да поддържаме електрическата инсталация?

 • Не претоварвайте електрическата инсталация - включвайте големите консуматори (акумулиращи и готварски печки, бойлери и др.) в отделни усилени електрически кръгове;
 • Избягвайте употребата на електрически разклонители и удължители, а при нужда използвайте само стандартни такива;
 • Изключвайте електрическите уреди, когато не ги използвате;
 • Не прокарвайте кабели и проводници под пътеки и килими;
 • Подменете всички наранени или протрити проводници.

Как безопасно да използваме печки на твърдо гориво и камини?

 • Недопустимо е ползването на самоделни отоплителни уреди за твърди горива;
 • При инсталирането на отоплителни уреди на твърдо гориво трябва да се спазят следните изисквания:

- отстояние от горими предмети не по-малко от 80 см. Стената зад печката не трябва да се облицова с горими материали;
- задължително поставяне на негорима подложка с прагове от трите страни с размер 30 см отпред и по 20 см отстрани на уреда;
- стабилно укрепване на димоотводните тръби (кюнците);

 • Комините трябва да са измазани отвън и отвътре;
 • Печките никога не трябва да се запалват с леснозапалими течности (бензин, нафта и др.), както и не трябва да се зареждат с гориво от вечерта за другия ден;
 • Винаги след ползване на печка на твърдо гориво, тя трябва да се угасява докрай. Опасно е т. нар. непълно горене или тлеене на дървесината, при което се отделя силно токсичният продукт на горенето - въглероден окис. Той не се усеща, но може да доведе до задушаване;
 • Никога не изхвърляйте неизстинала сгурия там, където има горими отпадъци;
 • Не оставяйте за сушене около отоплителните уреди дрехи и други леснозапалими материали;
 • Важно е спазването на правилата за съхраняване на горивата. Това трябва да става в специално пригодени места, като се избягва непосредствената близост с помещенията за живеене;
 • При наличие на влага въглищата могат да се самозапалят;
 • Въглищата трябва да се складират най-много до 2 метра височина на отделни купчини;
 • Средствата за запалване на отоплителните и нагревателните уреди – кибрити и запалки, трябва да се съхраняват на недостъпни за децата места;
 • Упражнявайте постоянен надзор над децата. Никога не ги оставайте сами вкъщи при работещи отоплителни уреди! Никога не ги заключвайте!