Забравена парола Регистрация

Съвети при избор на охранителна фирма

На пазара на охранителните услуги, клиентите търсят професионална защита, но не всички от тях осъзнават в пълен обем заплахите и рисковете за своята безопасност или за бизнеса си. Задачата на частната охранителна фирма е създаване на такава защитна бариера, която максимално трудно да бъде преодоляна. Важна е концепцията за безопасност на конкретния обект, кой и как ще реагира в условията на нестандартна ситуация, какво взаимодействие и други адекватни мерки са предвидени.

При избора си на охранителна фирма е важно да проследите следните моменти:

ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ

Четирите основни области, в които следва да бъдат оценявани достойнствата на доставчик на охранителни услуги, са:

 • охранителите;
 • управлението на дейностите;
 • наличната инфраструктура за изпълнение на договора и
 • ресурсите на фирмата доставчик.

Репутацията в публичното пространство е важен фактор. Препоръките са напълно конкурентен ресурс, който ръководството на всяка уважаваща себе си охранителна фирма увеличава и утвърждава.

Клиентите следва повече да се интересуват от надеждността, устойчивостта и обема на предлаганите услуги и по-малко да залагат на дългата история на фирмата.

Предпочитание се дава на опита, отговорността за щети и застраховането за професионална отговорност в полза на трети лица.

Задължително е:

 • Доставчикът на услугата да притежава лиценз по Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД) за обхвата на предлаганите услуги.
 • Персоналът да е преминал задължително обучение по Програмата - минимум, съгласно ЗЧОД и да има система за допълнително обучение в съответствие със спецификата на изпълняваната дейност.

Препоръчително е:

 • Доставчикът на охранителна услуга да има внедрена система за управление на качеството (сертификат по БДС ISO 9001:2008).
 • Да членува в действаща призната браншова организация.

Комплексността на услугите е признак за надеждна фирма, но и специализацията не е за пренебрегване.

Плюс се явяват техническите ресурси, квалифицираният персонал, наличието на реагиращи екипи, взаимодействието с полицията и др.

Фактор също са сертификатите, получените грамоти и благодарствени писма, униформата, отличителните знаци и външният вид на служителите.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Човекът остава един от главните фактори в ежедневната охранителна дейност, независимо колко подробно са формулирани технологиите за сигурност, колко модерно е монтираното оборудване на съответния обект и колко нива на защита са предвидени. Всеки охранител, който добре изпълнява задълженията си, всъщност извършва превенция.

При физическа охрана обективни критерии при избор на доставчик на услугата могат да бъдат:

 • история на фирмата - от колко време е на пазара, колко и какви обекти е охранявала:
 • наличие на квалифициран персонал;
 • наличие на система за продължаващо обучение, а не само за първоначална подготовка на охранителите, съгласно ЗЧОД;
 • екипировка и въоръжение на охранителите, оборудване с технически средства за връзка с дежурните (радиообмен или друг вид връзка);
 • униформа, отличителни знаци и външен вид на охранителите;
 • фирмата да е включена в Регистъра на Администратори на лични данни;
 • наличие на оперативен дежурен център, възможност за непрекъсната връзка с охранителите и осигуряване на подкрепа от дежурен екип при необходимост;
 • възможност за непрекъснат контакт и взаимодействие между доставчика на услугата и клиента/възложителя;
 • отговорност на изпълнителя при щети за клиента/възложителя по вина на охраната (наличие на застраховка за такъв вид отговорност);
 • въведени и трайно установени "системи за управление на качеството и управление на здравословните и безопасни условия на труд (що се отнася до последните, тези условия са споделена отговорност между доставчика на услугата и клиента/ възложителя).

Кадровият потенциал е ключова предпоставка за надеждността на доставчика на охранителната услуга, а професионалната подготовка на ръководния и изпълнителския персонал е от решаващо значение за качественото изпълнение.

В някои охранителни фирми се извършва ротация на кадрите. По принцип постоянно, на едно място, са ръководителите на охраната на обекта. Това са длъжности, на които се назначават хора, нееднократно проверени във времето и работата. Те са в основата на охранителния бизнес по отношение на физическата охрана.

Случват се пропуски от охранителите, но сериозната фирма редовно ги проверява чрез своите контролни звена. Системите за контрол на обходите зависят от спецификата на обектите и могат да бъдат съчетани с видеонаблюдение.

Дежурствата на охранителите следва да бъдат 12-часови, а не 24-часови, каквато порочна практика се използва на много обекти и от много частни охранителни фирми.

Отговорният ръководител на една частна охранителна фирма винаги помни, че носи персонална отговорност за живота и здравето на охранителите.

Стандартите за физическа охрана, залагани от възложите­лите на обществени поръчки и клиентите по отношение на цената, оказват пряко и значително влияние върху условията на работа, фирмената инфраструктура, а оттам и върху осигуряваната услуга.

В частния сектор се засилва безпокойството, че прилагане­то на принципа за възлагане на договори на предложилите най-ниска цена води директно до занижаване на стандартите за качество.

Надпреварата за най-ниска цена първоначално принуждава доставчиците на услугата' да отслабят инфраструктурата на системата за изпълнение, която включва обучението на персонала, управлението на дейността и качеството. За да се намалят още повече разходите, те впоследствие наемат по-евтина работна ръка, което пък на свой ред оказва вредно въздействие върху мотивацията на персонала и в крайна сметка се стига до "сивия сектор" или до използването на по-малко охранители, отколкото е договорено.

При всички договори за охрана, свързани с човешки фактор, следва да се отчита, че (съгласно ЗЧОД) персоналът трябва да бъде назначен на трудов договор с произтичащите от това задължения за фирмата-изпълнител стриктно да спазва трудовото и данъчно-осигурителното законодателство.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ ОХРАНА НА ОБЕКТИ СЪС COT

Клиентът/възложителят следва да проучи колко и какви обекти кандидатът за доставчик на услугата охранява на територията на страната и в съответния регион. Комплексните услуги са за предпочитане.

Следва да се избягват инсталатори на технически системи, които не са лицензирани за частната охранителна дейност или не са подизпълнители на лицензирани фирми.

Рисковете са най-малко три: некачествена техника, придобиване на информация за обекта и/или клиента, която може да бъде използвана злонамерено (дейността понастоящем се извършва и от субекти, които са извън обсега на закона и контролните органи) и липса на гаранция за адекватна реакция на алармените сигнали.

Основно изискване, свързано с техническия потенциал на кандидата, е изградена система за централизирана охрана и мониторинг на обекти с алармени системи. Тук от значение са начините за предаване на алармени сигнали и друга информация от охраняваните обекти към мониторинг - центъра и обратно, а именно:

 • телефонна линия (ненадежден и недостатъчен начин);
 • радиоканал (трансмитер) и брой на радиоканалите;
 • GSM- мрежите на мобилните оператори (съвременен метод, който изисква по-висока цена на услугата и устройствата);
 • интернет - нает канал или оптична връзка (съвременен и надежден метод с високи технологии, при който цената на услугата и на устройствата е по-висока).

Най-висока надеждност и сигурност се постига с комбинация между последните три начина.

От значение при централизираната охрана са:

 • Разрешение за изграждане на PMR- мрежа (лиценз за честота и то не една, а няколко - за предаване на данни и за разговори) - задължително за фирмите, работещи по радиоканал.
 • Изграден център за получаване на алармени сигнали.
 • Честота на тестване на връзката между центъра за получаване на алармени сигнали и охранявания обект (в зависимост от системата за комуникация).
 • Дистанционно получаване и архивиране в центъра на по-голям обем събития от алармените системи.
 • Количеството на реагиращите мобилни екипи, брой на обектите, контролирани от един екип, организация на реагирането и времето за реакция (за обективна преценка на предложеното време за реакция е от значение наличието на екипи в района на обекта за охрана).
 • Наличен автомобилен парк и техническо оборудване на патрулиращите МПС - радиостанция,GPS-система и бордови компютър.
 • Екипировка на реагиращите охранители - въоръжение, помощни и технически средства.
 • Контрол на реагиращите екипи и времето за реакция - пълен запис на радиообмена и телефонните разговори в центъра за получаване на алармени сигнали,GPS-контрол за разположение и движение на мобилните екипи в реално време, наличие на контролни звена.
 • Поемане на отговорност за щети или застраховане на обекта (препоръчителна е застраховката, защото тя обичайно покрива повече рискове).
 • Наличие на дежурни екипи за поддържане на системите. Система за специализирано обучение на персонала.

Клиентите на доставчици на охранителни услуги с технически системи следва:

 • да не отказват извършване на вътрешни огледи при получаване на информация от мониторинг центъра за аларма в обекта (повечето успешни опити за кражби са резултат от подценяване именно на този момент):
 • чрез фирмата за охрана и поддръжка да извършват периодични профилактики на алармените си системи с цел проверка за тяхната изправност, включително извършване на периодични тестове за функционалната изправност на системите за връзка с мониторинг-центъра (това гарантира установяване и отстраняване на скрити дефекти или технически проблеми, които могат да се окажат фатални за охраната на обекта).

ПРЕПОРЪКИ ПРИ ОХРАНА НА ЦЕННИ ПРАТКИ И ТОВАРИ

Сигурността при транспортиране на ценни пратки и товари, включително на пари в брой, никога не трябва да бъде подценявана, особено в условията на икономическа криза, когато е засилена активността на криминогенния контингент и нарастват престъпните посегателства към тези апетитни цели.

Практиката у нас и по света многократно е показвала, че клиенти, които спестяват от охраната на ценни пратки и товари или осигуряват некачествена услуга, създават предпоставки за реални рискове както за самите ценности, така и за живота на собствените си служители и/или на трети лица.

При избора на доставчик на въпросната услуга, клиентът или възложителят на обществената поръчка следва да отчита следните критерии, свързани с професионализма и качеството на услугата:

 • доставчикът да разполага със специализирани автомобили (може да се видят на място или да се изискат снимки, копия на талони и сертификати) в съответствие с Наредба 1-121 от 24.06.2004 г. за реда за организиране охраната при транспортиране на ценни пратки и товари;
 • специализираният автомобил да е оборудван с отделен сектор - трезор и с устройство за позициониране;
 • доставчикът на услугата да има мониторинг-център за контрол на специализираните автомобили;
 • каква е отговорността, която фирмата-изпълнител поема към ценната пратка или товар;
 • застраховане на служителите и собствените активи, които се използват при осъществяване на дейността;
 • въоръжение и оборудване на охранителите (средства за надеждна връзка, бронежилетки, технически и помощни средства).

Заблуда е впечатлението, че цените на услугите при транспортиране на ценни пратки и товари са високи. Коректните частни охранителни фирми, които са се утвърдили на пазара с висок професионализъм, доказани ресурси и качество в дейността, предлагат напълно конкурентни цени, които са в баланс със себестойността на услугите.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На пазара разнобоят в цените на услугите за сигурност е прекалено голям. Много често губещи са коректните към клиентите, към държавата и към служителите си охранителни фирми. А те следва да работят в пределите на закона и по законовите правила. Финансовата страна непременно трябва да се отчита, но тя да не става пречка за приемането на правилното решение.

Увеличаващият се натиск за снижаване на цените на охранителните услуги и практиката на публични институции и частни клиенти да спестяват от сигурност, включително за отговорни и рискови обекти, не само не осигуряват качествена и надеждна услуга, но създават предпоставки за нарушаване на нормативни актове от страна на изпълнителите, за увеличаване на „сивия" сектор и на недекларираната охранителна дейност.

Продължава провеждането на порочни процедури за обществени поръчки. Формулират се странни критерии, показатели и изисквания, които водят единствено до конкурси с предизвестен край, до купуване на отговорност, но не и на сигурност.

Примерите за отрицателното влияние от такива практики стават все по-често публично достояние и допринасят за понижаване на обществената оценка - както на индустрията за сигурност, така и на съответните клиенти или възложители.

Високите цени на услугите не винаги гарантират доброто качество, но ниските цени определено не са доказателство за професионализъм в дейността.

Настоящите препоръки са подготвени от работна група експерти на НАФТС