Забравена парола Регистрация

Знаем ли как да се предпазим от свлачище

Знаем ли що е свлачище, какво го предизвиква и как да се предпазим? Вижте съветите на професионалисти от „Пожарна безопасност и защита на населението“, както и на експертите на Клуб "Активна сигурност".


Свлачището е:


Процес, при който се нарушава устойчивостта на огромни количества земни маси и при който се създават предпоставки за придвижването им. Тези процеси не са внезапни и са достъпни за интервенция. Във времето те имат периоди на затихване и усилване. На територията на нашата страна свлачищата са около 1000 и засягат над 200 000 декара.
От първостепенно значение за предотвратяване на тежки материални загуби, в следствие от активизирането на свлачищата, са превантивните мерки, които специализираните структури предприемат. Всеки от нас е необходимо да знае как да предпази себе си и имуществото си.
Най-добрата защита и средство за преодоляването на щетите от природни бедствия обаче си остава застраховка „Имущество“. Подробности за нея можете да научите тук: http://www.lev-ins.com/bg/Products/Home.

Ето още превантивни мерки, които възпрепятстват активизирането на свлачища:

 • При констатирано активизиране на процес на движение на земните маси, не оставайте върху свлачищни райони и не преминавайте през тях.
 • Необходимо е да познавате геоложките особености и нивото на подпочвените води на терена, в който възнамерявате да строите.
 • Строителство трябва да се извършва само по законов ред при спазване на всички норми за изпълнение на строително-монтажните работи.
 • Не трябва да се допуска висока плътност на застрояване без изградена инфраструктура – водопровод, канализационна система, дренажна система.
 • Осигурете надеждно отвеждане на дъждовните повърхностни води чрез канавки и водостоци.
 • При наличие на съмнение за начало на свлачищни процеси – като блокиране на врати, прозорци или други признаци за настъпване на деформации в сграда или съоръжение - незабавно се обърнете за консултация към специализираните служби или други компетентни технически структури в общината, в която се намирате.

Аварийни мерки при активизиране на свлачища:


Аварийните мерки са неотложни и се провеждат във възможно най-кратки срокове след възникването на опасността. Предприемат се от специализираните органи, но всеки от нас трябва да ги спазва:

 • Опасните участъци се означават и сигнализират.
 • Преустановява се движението на моторни превозни средства в близост до активизиралите се свлачища.
 • Осигурява се надеждна охрана.
 • Необходимо е да се изключи електрозахранването и водоснабдителната мрежа в района.
 • Спешно се отстранява причинителят за възникването на свлачищния процес.
 • Изготвя се оценка за състоянието на сградния фонд и инженерната инфраструктура в района по отношение сигурността на обитателите и при необходимост се организира извеждането на населението от застрашената територия.
 • Организира се непрекъснато наблюдение на активирания свлачищен масив.

Специализираните служби изготвят предписания и организират изпълнението им, а именно:

 • Отвеждане на повърхностни и други скатни води от тялото на свлачищния масив;
 • Изпълнение на вертикална планировка, оформяне на скатове, откоси и др.;
 • Изпълнение на някои видове неотложни укрепителни работи – изграждане на подпорни стени, заскаляване на участъци;
 • Организиране изместването на силови и съобщителни кабели в района;
 • Организиране изнасянето на имуществени ценности от района и забраната за пребиваване на хора в него;
 • Изграждане на дренажни системи с цел понижаване нивото на подпочвените води;
 • Когато процесите имат срутищен характер, се предизвиква частично срутване - контролирано по време, обем и местоположение, с цел предотвратяване на внезапното им активизиране и на нещастните случаи.