Забравена парола Регистрация

Как да се предпазим от измръзване в планината

Раз­ход­ки­те през зи­ма­та без­с­пор­но са по­лез­ни. Как­то е без­с­пор­но то­ва, че тряб­ва да се об­ли­ча­ме топ­ло. Спе­ци­а­лис­ти­те твър­дят, че из­м­ръз­ва­не на тя­ло­то мо­же да настъпи до­ри при ну­ле­ви тем­пе­ра­ту­ри.

Най-рискови части на тялото са:
Най-много изложени от риск при измръзване са откритите части на тялото – ушите, носът, както и пръстите на ръцете и краката.

Симптоми при измръзване:

 • понижаване на температурата на тялото,ако тя падне до 36,35 градуса,тогава трябва да предприемете мерки по затопляне на организма незабавно;
 • побледняване на кожата;
 • появяване на болка свързана със спазъм на кръвоносните съдове;
 • загуба на чувствителност;
 • все по-силно усещане за студ, глад, възбуда, объркан говор, неадекватни реакции, силно желание за лягане, особенно върху снега;
 • посиняване,почервеняване,поява на мехури;

Как да се предпазим?

 • освен,че трябва да сте особенно прецизни при избора на екипировка,винаги носете в себе си висококалорична храна и течности;
 • предвижвайте по-кратки преходи през зимата;
 • носете подходящи дрехи и обувки;

Тес­ни­те обув­ки са из­к­лю­чи­тел­но неп­ри­ем­ли­ви, за­що­то ог­ра­ни­ча­ват кръ­во­то­ка и са­мо по­ма­гат за пре­ох­лаж­да­не и из­м­ръз­ва­не. Теж­ки­те чан­ти, ко­и­то хо­ра­та но­сят, съ­що ста­ват при­чи­на за из­м­ръз­ва­не. Дръж­ки­те им при­тис­кат кит­ки­те, то­ва на­ру­ша­ва кръ­вос­наб­дя­ва­не­то и во­ди до из­м­ръз­ва­не на ръ­це­те до­ри при нез­на­чи­тел­но зас­ту­дя­ва­не на­вън. Мно­го хо­ра се об­ръ­щат за по­мощ при из­м­ръз­ва­не на уши­те, но то­ва по-чес­то се случ­ва на же­ни­те. Не но­се­те обе­ци. В сту­да те бър­зо се ох­лаж­дат и из­студя­ват ме­ка­та част на уши­те. Но­се­те шап­ки, осо­бе­но при мно­го нис­ка тем­пе­ра­ту­ра. 

 • избягвайте прекалено влажно време,а също и вятъра;
 • не стойте на едно място. Ходете, подскачайте – това ще подобри кръвоснабдяването.
 • не ползвайте овлажняващи,а специални кремове;

До 5 гра­ду­са на вън­ш­на­та тем­пе­ра­ту­ра ко­жа­та доб­ре се спра­вя със сту­де­но­то бла­го­да­ре­ние на из­ра­бот­ването на под­кож­на маз­ни­на. По-нис­ки­те тем­пе­ра­ту­ра из­су­ша­ват ко­жа­та, тя за­поч­ва да се лю­щи. За­то­ва в сту­де­но­то пол­з­вай­те спе­ци­ал­ни кре­мо­ве за ли­це и ръ­це, пре­ди да из­ле­зе­те на ули­ца­та. Се­га има мно­го но­ви пре­па­ра­ти със съ­дър­жа­ние на ли­пид­ни ком­по­нен­ти, бла­го­да­ре­ние на ко­и­то ко­жа­та се за­щи­та­ва от сту­да.
Не пол­з­вай­те ов­лаж­ня­ва­щи кре­мо­ве, те са­мо за­сил­ват пре­ох­лаж­да­не­то и из­м­ръз­ва­не­то.