Забравена парола Регистрация

Незаконно, нелоялно, неефективно – за частната охранителна дейност (в частност)

 • Публикувано на 06.08.2015 21:46 от потребител B. Stoycnev

  Охранителната дейност изисква съвкупност от специализирани способности, целенасочено формирани на основата на ясно разписани правомощия, гарантиращи ефективност на резултата от нея. Т.е. тя е свързана с редица обстоятелства, които я правят съответна на целта си:

  - високопрофилирана подготовка,

  - ангажимент за познаване на обхвата, механизмите и адекватните решения, пряко произтичащи от законово фиксирана рамка.

  - регламент,

  - контрол.

  Синхронът между тези фактори е гаранция за постигане на охранителната цел, избягване на щети и минимализиране на риск, свързан с реда и сигурността.

  Импровизираната дейност от такъв характер без лиценз, носи повече проблеми, отколкото потенциално решение в следните посоки:

  - нарушава закона, поради противоречие с регламентите, съдържащи се в него;

  - нарушава конкурентното начало, поради заобикаляне на принципа, който го изгражда;

  - представлява неефективно решение по отношение на самия си предмет – сигурността – поради отсъствие на легитимни правомощия, специални и общи способности за упражняване на специализирана дейност, спонтанност на поведенческата реакция в кризисна ситуация с висока вероятност да увеличи щетите, вместо да ги препятства или намали.

  *

  КОИ СА АРГУМЕНТИТЕ ЗА ТОВА?

  Лицензираните охранителни фирми гарантират съблюдаване на обхвата на дейностите, които извършват. (Закон за частната охранителна дейност (ЗЧОД), чл. 2. ал. 1, 3, чл. 4. ал.1, чл. 5. ал. 1)

  При случайно наети нелицензирани охранители и извършване на охранителна дейност без необходимия лиценз, един от рисковете, който вместо да се минимализира се увеличава, е излизането извън законовата рамка от регламентирани по правомощия дейности. Това може да въвлече както тях, така и охраняваните в повече проблеми, отколкото се опитват да решават.

  Лицензираните охранителни фирми са длъжни да съблюдават организационно-технологични правила, (ЗЧОД, гл. III, Права и задължения на лицата, извършващи частна охранителна дейност, и на техните служители, чл. 24. ал. 1, 2 ), свързани с оценка на риска, план за охрана, превенция на безопасността, планиране на мероприятията, съобразени с непосредствените особености на охраняваното мероприятие или обект. Лицензът, който притежават, е гаранция за специализирани компетенции да бъде успешно осъществена тази високоекспертна система от взаимосвързани дейности. Тяхната дейност дава повече гаранции и защото е насочена към превенция, а не само към решаване на кризисни ситуации.

  Такъв професионален подход, нито може да бъде осъществен, нито се цели с наемането на случайни лица от нелицензирани фирми, натоварени с несвойствена охранителна функция.

  2. Кадровият подбор (ЗЧОД, гл. III. Права и задължения на лицата, извършващи частна охранителнa дейност, и на техните служители, чл 27 ал. 1-7; чл. 28 ал. 1-4 на охранители от лицензирани охранителни фирми, представлява строга селекция, гарантираща както лични, така и професионални качества за справяне със спецификата на дейността. Наред с това, следи за притежаването на адекватен граждански и правен статус на охранителите. Законово разписаният ангажимент за професионална подготовка и перманентно обучение на непосредствено ангажираните със сигурността лица, представляват надеждна гаранция за успешно справяне с нея.

  3. Прилагането на ЗЧОД е друг тип гаранция на държавата за контрол на осъществяваната в полза на частни лица, обекти и мероприятия охранителна практика. Наемащите лицензирани охранителни фирми могат да разчитат на нея.

  Услугите на случайно наети охранители от нелицензирани фирми не подлежат на такъв държавногарантиран контрол.

  Частните охранителни фирми инвестират средства, време и усилия, за да извършват професионално дейностите по охрана. Те градят имидж и участват в регламентирана и по правила междуфирмена конкуренция, което ги стимулира да се стремят към успешност. Вътребраншовата конкуренция и лицензионният режим (За да се получи лиценз за извършване на частна охранителна дейност се предоставят редица документи (чл. 15 от ЗЧОД) и се заплаща държавна такса в размер на 5000 лв. за територията на цялата страна и 1500 лв. за отделна област. Лицензирането поражда автоматично редица задължения на частните охранителни фирми – служебни документи, инструкции, инструктажи, предоставяне на униформено облекло, подаване на информация за всеки обект и всеки охранител в МВР и др.) стимулират поддържането на високо качество на предлаганите от тях услуги.

  Този механизъм не работи в обратния случай.

  4. Въпреки законовата уредба на дейността, много фирми не се съобразяват със закона. Не се доверяват на лицензирани охранителни фирми и без да имат лиценз за охрана или за самоохрана, назначават случайни лица към фирмите си с охранителна функция, без да ги обявяват в МВР. По този начин нарушават закона, спестяват от държавната такса за лицензиране и не подлежат на контрол. Изборът на такова решение води след себе си и риск от санкции. (ЗЧОД, гл.VI. Административнонаказателни разпоредби, Чл. 42. ал. 1, 2) – от 10 000 до 50 000 лева.

  5. Специално внимание заслужава въпросът какво и доколко може да се очаква, ако все пак бъде предпочетена незаконната форма на нерегламентирана и нелицензирана охрана. Това е въпросът за ефективността при осъществяването на самата специализирана дейност.

  Единствено охранител, назначен на трудов договор към лицензирана охранителна фирма или звено за самоохрана, има права на охранявания обект. Те са строго регламентирани в ЗЧОД. (ЗЧОД, Гл.III. Права и задължения на лицата, извършващи частна охранителна дейност, и на техните служители)

  Всяко действие или бездействие на незаконно наето лице от фирма без лиценз за охрана с охранителна функция, само по себе си представлява акт на закононарушение, превишаване на служебни и трудовоправни правомощия и е надхвърляне на служебните задължения. Тази постъпка касае както него самия, така и наелите го.

  При евентуално престъпление или ситуация на обекта, охранител който не е назначен на договор към охранителна фирма или звено за самоохрана, няма право да задържи лице, няма право да не допусне лице до обекта, няма право да издава разпореждания, касаещи вътрешния трудов ред и да изисква спазването на пропускателен режим, няма права да проверява лица, багажи, МПС-та, няма право да записва лични данни. Той изпълнява фигуративна роля, заместваща същинската охранителна дейност.

  *

  В ОБОБЩЕНИЕ, може да се очертае извод, че законността е за предпочитане пред импровизацията, когато става дума за сигурност. Заобикалянето на тази възможност – в много голяма степен и на различни равнища – увеличава, а не намалява риска за собствеността, здравето и живота, успешното провеждане на мероприятия.

  Вземането на решение за избор на охрана и сигурност, трябва да представлява информиран избор.

  ВЪЗМОЖНИТЕ РЕШЕНИЯ:

  I. Контрол:

  - МВР да извършва проверки на обекти които не се водят на отчет при тях=

  II. Сътрудничество:

  - асоциациите в охранителния бранш (пример – НАФТСО) да сигнализират МВР за неправомерно извършване на охранителна дейност.

  Прозрачност и комуникативност:

  - тъй като много фирми не знаят че нямат право да назначават охранители, да се осигури публичност на законните начини за извършване на частна охранителна дейност, като това може да се направи отново от НАФТСО, специлизирани сайтове за сигурност, бизнес сайтове, медии и списания.

  Инициативата за това трябва да е на браншовите организации като посредници между информирания избор за охранители и институциите, които регулират и контролират дейностите по охрана.

  Така те биха обслужили браншовия и обществения интерес.

  Неотменни права на човека, осъществявани чрез дейностите по сигурността – право на собственост и право на мирно ползване на собствеността.

  Международни регламенти:

  - Всеобща декларация за правата на човека, чл. 17; чл.20.

  - Европейска конвенция за правата на човека, първи протокол, чл.1; чл.11.

  - Кодекс на ООН за поведението на длъжностни лица по поддържането на правовия ред (виж статия на адв. Валентин Русев за юридическите, ценностни и поведенчески аспекти, свързани с функционирането на Кодекса: http://www.lawyer-bg.com/site/article.php?sid=52)


  Б.Стойчев.

Нов коментар

Регистрирайте се или влезте в акаунта си, за да напишете коментар по темата.